• مقاوم سازی زیر پی ها و تقویت پی جهت جلوگیری از نشست
  • تثبیت گود یا ترانشه ، مقاوم سازی خاکهای سست ( زمینها – خیابانها – کف انبارها )
  • ایجاد دیواره و کف آب بند
  • کنترل و کاهش خطر روانگرایی در خاکهای سست و اشباع
  • و بسیاری موارد دیگر میتوان استفاده کرد.