جناب آقای دکتر علی فاخر طی سخنرانی در سلسله همایشهای ایمنی در کارگاههای ساختمانی به بررسی و معرفی عوامل موثر در ریزش گود پرداختند که نتیجه گیری آن در ذیل بوده و فایل کامل سخنرانی

نتایج :
۱- مالکان بدلیل روش نامناسب انتخاب پیمانکارگودبرداری و عدم کنترل پیمانکار حین طراحی و اجرای
پروژه های گودبرداری و پایدارسازی دیواره های گود ( نیلینگ ، انکراژ ، …) از اصلی ترین علل ریزش گود هستند.
۲- شناسایی های ژئوتکنیکی بخوبی انجام نمی گیرد چون شرح خدمات آنها کامل نیست و همچنین دستورالعمل تشخیص صلاحیت وزارت مسکن موجب حذف شرکت های باسابقه و معتبر ژئوتکنیک شده است.
۳- کوتاهی های مراجع نظارتی بر انجام گودبرداری ، نیلینگ ، انکراژ و ….در تدوین دستورالعمل های منسجم مرتبط با گود به چشم میخورد.